Yeni Sayfa 1
 
Poliklinikte çalışmak için ortak olmak zorunlu değildir.  -  17.01.2014
 
Poliklinikler; birden çok dişhekiminin bir araya gelerek hizmet vermek amacıyla kurdukları sağlık kuruluşlarıdır. Ağız ve diş sağlığı alanında faaliyet gösteren muayenehane, müşterek muayenehane ve merkezler gibi polikliniklerle ilgili ayrıntılı düzenleme de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır. Sağlık hizmet sunumuna ilişkin temel mevzuatta polikliniklerde çalışan dişhekimlerinin ortak olmalarını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığı gibi anılan Yönetmelikte de bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır.
Diğer yandan Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde “Tabip ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek sağlık kuruluşu kadrosunda sözleşmeyle çalışır.” Hükmüne yer verilmiş olduğu gibi 18. maddesinde de “Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-5’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmek zorundadır.” Kuralı yer almaktadır.
Her iki düzenleme de poliklinikte ortak olmaksızın çalışacak tabipleri nitelemektedir. Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren polikliniklerle genel tıp alanında faaliyet gösteren poliklinikler arasında niteliksel bir fark bulunmamaktadır. Bu bakımdan, hekim çalışmasına ilişkin kural düzenleme dişhekimliği çalışmasına ilişkin yapılacak yorumda da yardımcıdır.
Dişhekimleri tarafından açılan bir poliklinikte dişhekiminin ortak olmaksızın çalışmasını yasaklayan bir düzenleme bulunmadığı gibi benzeri alanlardaki düzenlemelerde hekimler bakımından bu yöndeki çalışmaya izin verildiğine ilişkin açık düzenlemeler de mevcuttur.
O nedenle İl Sağlık Müdürlüklerince poliklinik ortağı olmadıkları gerekçesiyle polikliniklerde çalışmalarına izin verilmeyen meslektaşlarımızın bu duruma itiraz etmeleri halinde açılacak davada hukuki destek verilmesine Merkez Yönetim Kurulumuzun 18-19 Aralık 2013 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 
Muğla Dişhekimleri Odası - 2012
Bu Site Toplam Defa Ziyaret Edilmistir.